• Matriculate no ciclo superior de xestion forestal e do medio natural
    • Matriculate no ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio natural
    • Conoce a grande riqueza dos montes galegos...
    • Un campo de posibilidades diante de ti...
    • Os nosos recursos son moi variados
    • Participaras de excursións a entornos naturais

Distribución dos módulos por cursos

 

 

 

CSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

2000 horas

Curso

Trimestre

Código

módulo

Módulo

Sesións de 50´

Horas

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0690

Botánica agronómica

3

80

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0692

Fitopatoloxía

4

107

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0693

Topografía agraria

4

107

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0694

Maquinaria e instalación agroforestais

7

186

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0790

Técnicas de educación ambiental

4

107

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0810

Xestión dos aproveitamentos do medio forestal

5

133

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0811

Xestión e organización do viveiro forestal

5

133

Primeiro

1º, 2º e 3º

MP0818

Formación e orientación laboral

4

107

Segundo

4º e 5º

MP0812

Xestión cinexética

6

105

Segundo

4º e 5º

MP0813

Xestión da pesca continental

5

87

Segundo

4º e 5º

MP0814

Xestión de montes

9

157

Segundo

4º e 5º

MP0815

Xestión da conservación do medio natural

7

123

Segundo

4º e 5º

MP0816

Defensa contra incendios forestais

6

105

Segundo

4º e 5º

MP0819

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

Segundo

MP0817

Proxecto de xestión forestal e conservación do medio

 

26

Segundo

MP0820

Formación en centros de traballo

 

384

 

 

 

TOP