• Matriculate no ciclo superior de xestion forestal e do medio natural
    • Matriculate no ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio natural
    • Conoce a grande riqueza dos montes galegos...
    • Un campo de posibilidades diante de ti...
    • Os nosos recursos son moi variados
    • Participaras de excursións a entornos naturais

MP0693-Topografía agraria

Contidos básicos

Unidade formativa 1: interpretación e realización de planos

BC1. Interpretación de planos, fotografías aéreas ou mapas

 Orientación do plano.

 Simboloxía e lendas.

 Camiños e vías: interpretación.

 Unidades de medida en topografía.

 Sistema cotado de representación: aplicación á interpretación do relevo.

 Escalas normalizadas e gráficas.

 Curvímetro e planímetro.

 Fórmulas empregadas e procedementos mecánicos ou electrónicos.

 Aplicacións informáticas para realizar cálculos.

 Curvas de nivel. Equidistancia.

 Cota, desnivel e pendente. Distancia natural, xeométrica e reducida.

 Esteroscopio: manexo.

 Elementos singulares en fotografía aérea. Nocións de fotogrametría.

 Sistemas de coordenadas xeométricas e UTM. Lectura. Transformación. Erros.

 Orientación: Norte astronómico e Norte magnético. Declinación magnética.

 Rumbo.

 Valgas e divisorias.

 Normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

BC2. Representación de mapas e planos.

 Envorcamento de datos. Revisión de datos e corrección de erros. Sistemas informáticos.

 Plano a escala con simboloxía normalizada: realización.

 Utensilios e técnicas de debuxo.

 Sistemas de representación asistidos por computador.

 Razóns trigonométricas para a triangulación.

 Ángulos: clases, unidades de medida e transformación. Medida de ángulos.

 Métodos planimétricos: por descomposición en triángulos e por coordenadas.

 Radiación por coordenadas polares: cálculo.

 Métodos altimétricos. Nivelación simple. Anotación de datos.

 Vías. Trazado sen superar unha determinada pendente.

 Perfís lonxitudinais. Escalas horizontais e verticais, simboloxía e rotulación. Límites de cunca hidrográfica.

 Normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

Unidade formativa 2: traballos de campo en topografía

BC1. Organización da recollida de datos en campo

 Recoñecemento do terreo.

 Coordinación e organización dos recursos humanos e materiais na organización da recollida de datos.

 Esbozos, esquemas e debuxos: realización, interpretación e detección de fallos.

 Equipamentos topográficos: tipos; partes e compoñentes.

 Instrumentos topográficos. Utensilios de topografía e elementos de sinalización: partes e principios de funcionamento. Precisión e aplicación.

 Normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

BC2. Manexo de aparellos e medios topográficos

 Funcionamento de aparellos e os seus compoñentes.

 Manual de instrucións: interpretación.

 Coordinación e organización dos recursos humanos e materiais no manexo de aparellos e medios topográficos.

 Estacionamento e orientación: procedementos.

 Métodos de medición: selección.

 Normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

BC3. Implantación de puntos e figuras

 Interpretación do plano topográfico.

 Utilización de métodos e aparellos topográficos. Técnicas de medida directa, posicionamento por satélite e fotogrametría.

 Implantación sobre o terreo, e sinalización e marcaxe de elementos.

 Coordinación e organización dos recursos humanos e materiais nas operacións topográficas.

 Labores de desmonte, terraplenamento e nivelación.

 Normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

TOP